Người quản lí nguồn KHÔNG THỂ giải quyết được vấn đề lỗi hay chức năng của tweak, bạn PHẢI liên hệ với tác giả.

If the package is a commercial package, you can contact the sponsor to obtain commercial support.

Nế bạn gặp vấn đề khi tải hoặc xóa tweak, hãy liên hệ với người quản lí nguồn.